Rozvoj regionů: Byznys a vzdělávání – škola základ rozvoje

Dne 19. září 2019 se v prostorách Papírny Plzeň pod záštitou poslance Parlamentu ČR, místopředsedy Podvýboru pro regionální školství PS PČR a předsedy KDU-ČSL pana Marka Výborného uskutečnila první ze série konferencí o rozvoji regionů, a to na téma „Byznys a vzdělávání – škola základ rozvoje“. Moderoval ji pan Stanislav Jurík.

Ústřední myšlenkou konference byla důležitost dostupnosti kvalitního vzdělání ve spojitosti s dobrými možnostmi uplatnění absolventů, protože to hraje roli při rozhodování mnohých, ne-li všech rodin. Rozmístění kvalitních škol v regionech, nejen ve velkých městech, jejichž výukový plán by bylo vhodné propojovat i s potřebami podnikatelů, aby si žáci mohli být jisti uplatněním, je důležité, protože žáci a studenti pak vědí, že najdou v regionu práci, která je bude naplňovat, a také si budou moci najít cenově dostupné bydlení a nebudou muset odcházet za prací a hledat domov jinde. Podnikatelé zase budou vědět, že má smysl jejich činnost provozovat v daném regionu, že budou mít dostatek budoucích pracovníků a nemusí se stěhovat na periferie velkých měst. A obce si tak udrží mladé rodiny, které jim dále pomůžou s rozvojem služeb, společenským životem v obci a s plánováním společné budoucnosti.

Jak řekl pan poslanec Marek Svoboda ve svém úvodním příspěvku: „Považuji vzdělávání za klíčovou hodnotu celé společnosti a investici do vzdělání chápu jako investici do budoucnosti země. Vzdělaná společnost je pro stát obrovskou přidanou hodnotou, skrze níž se otevírají další možnosti vedoucí ke zlepšení kvality našeho života. A proto je z mého pohledu propojení školy a byznysu v regionech velmi důležité a je to jedna ze základních cest, kterou je potřeba se vydat. Aby se nám všem, i našim dětem, v Česku lépe žilo.“

Úvodní slovo kromě pana Marka Výborného měl ještě zástupce a regionální ředitel Nadace Hannse Seidela v České republice, na Slovensku a v Maďarsku pan Martin Kastler. V panelu vystoupil po panu Marku Výborném předseda představenstva a generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., a člen představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR pan Jiří Jirásek, který představil činnost institucí, které zastupuje, a především aktuální situaci na trhu z pohledu českých podniků a podnikatelů. Poslanec Německého spolkového sněmu a člen německé spolkové Parlamentní skupiny přátel Slovenské republiky, České republiky a Maďarska pan Karl Holmeier navázal představením situace u našich sousedů a mj. zmínil potřebu průběžného vzdělávání lidí v zaměstnání, aby nedocházelo k tomu, že budou vzděláváni, až když se dostanou na úřad práce, a také že je důležité, aby se lidé do určité vzdálenosti od státních hranic učili jazyk právě toho sousedního státu, neboť právě až díky tomu mají naše ekonomiky šanci splynout. První panel završil pan Horst Heitz, výkonný ředitel SME Europe, který představil evropský úhel pohledu. V navazující diskuzi zaznělo, že české školství je bohužel v jakési pasti – směřuje žáka na jednu profesi a postrádáme adaptabilitu na profese jiné. Aktuálně se řeší vývoj průmyslu, protože je těžké odhadovat, jaké profese budou žádány za x let – bohužel to nemusí být ty profese, na které se aktuálně studenti připravují.

Druhý panel zaměřený blíže na praxi zahájila paní Ivana Bartošová, náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblasti školství a cestovní ruch. Představila poměrně dobrou úroveň školství v Plzeňském kraji, uvedla, že kroužky na tamních středních školách vedou lidé z odborných kruhů a že Plzeňský kraj má celorepublikově nejvyšší podíl žáků, kteří se hlásí na tříleté obory s výučním listem. Paní náměstkyně předala slovo řediteli Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara v Plzni panu Rostislavu Študentovi, který představil aktuální situaci z pohledu školy. Jeho škola velice úzce spolupracuje s podniky. Pokračoval ředitel Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje o.p.s. pan Filip Uhlík, který podotkl, že už dokonce dochází k tomu, že na některé firmy se ani nedostává, aby mohly spolupracovat se školami – nabídka firem převyšuje poptávku škol či žáků. Druhý panel zakončil pan David Hruška, ředitel Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun, který představil pohled jiné, mimochodem velmi úspěšné a vyhledávané školy z jiného regionu, kterou přichází studovat žáci z celé republiky. Z pódia oslovil ještě v publiku přítomného pana Marka Výborného s výzvou, aby bylo dáváno více prostoru na vlastní sebevzdělávání a možnost sledování současných trendů učitelům především odborných předmětů, neboť ne ojediněle zaznívá, že starší učitelé neučí v souladu s aktuálním vývojem.

Konferenci celkově zakončil pan Gavin Synnott, zástupce organizace Wilfried Martens Centre for European Studies, ve spolupráce s níž byla konference zorganizována Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku a Nadací Hannse Seidela.

Pro zobrazení brožury ke konferenci klikněte zde.