Konference a kulaté stoly
12/7/2018

Jaká bude podoba občanského vzdělávání?

Ve čtvrtek 21. června jsme uspořádali konferenci s názvem Nové přístupy v občanském vzdělávání – 100 let české demokracie. Cílem konference bylo přinést vhled a přiblížit aktuální situaci v této specifické oblasti vzdělávání.

První část konference se zaměřila na pohledy odborníků z akademické sféry na možnou podobu občanského vzdělávání V ČR. Olga Kofroňová z Národního ústavu pro vzdělávání představila revizi kurikulárních dokumentů pro všeobecné vzdělávání, která otevírá prostor pro začlenění prvků občanského vzdělávání do všeobecných vzdělávacích plánů na školách. Na to poukázala také Michaela Dvořáková z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy ve svém vystoupení, kde prezentovala přístupy k občanskému vzdělávání v anglosaských zemích a představila výstupy mezinárodních výzkumů v této oblasti, které definují sadu kompetencí vhodnou pro začlenění do vzdělávacích programů. Tyto kompetence jsou pak u žáků klíčové pro osvojení si demokratických hodnot a pro aktivní zapojení do občanské společnosti.

Radim Štěrba z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity představil kompetenční model pro odpovědné občanství, který vychází z úspěšně adaptovaného modelu v Rakousku. Návrh se zaměřuje na získání politické gramotnosti, demokratického hodnotového rámce, posílení kritického myšlení a aktivní zapojení do občanského života.

Druhá část konference patřila představitelům jednotlivých politických proudů, kteří diskutovali o možné podobě občanského vzdělávání. Panelové diskuse se zúčastnili poslanci Zuzana Zahradníková a Ondřej Benešík a experti Jiří Kozák, Jaroslav Poláček a David Wagner. Vládní exekutivu v panelu reprezentoval ředitel ze Sekce pro lidská práva ÚV David Benák. Diskuse se točila kolem kompetenčního modelu Rady Evropy, který ostře odsoudil Ondřej Benešík a poukázal na zamítavé stanovisko evropského výboru PSP v této věci, které podpořila řada poslanců napříč politickým spektrem. Tato problematika také vyvolala odezvu mezi publikem a vedla k řadě dotazů.

Jiří Kozák z CEVRO institutu představil publikaci o občanském vzdělávání, která bude zaměřena na žáky základních a středních škol a měla by je vést ke kritickému myšlení a rozeznání rozdílu mezi demokracií a totalitarismem.

Ředitel Benák představil plánované kroky vlády v oblasti občanského vzdělávání. Sekce pro lidská práva ve spolupráci s dalšími orgány ústřední správy a zainteresovanými aktéry plánuje dopracovat návrh koncepce občanského vzdělávání a předložit ho vládě ke schválení. Problémem je však, že ministerstvo financí na realizaci této koncepce dlouhodobě odmítá uvolnit finanční prostředky a tím činí snahu vlády zcela nerealizovatelnou.

V následné diskusi s více jak osmdesátihlavým publikem se debata stočila především na různé podoby občanského vzdělávání a možnost jejich realizace v českých podmínkách.