Konference Evropská zelená cesta – budoucnost Česka?

Sál Státní akta Poslanecké sněmovny PČR hostil ve čtvrtek 27. srpna 2020 konferenci věnovanou plánům na Green Deal (Zelený plán pro Evropu) a potenciálu jeho přínosů pro Českou republiku. Využití zelených investic reflektovali ve třech tematických blocích zástupci z politické a akademické sféry a byly představeny i konkrétní příklady z praxe. Konferenci uspořádal Institut pro křesťansko-demokratickou politiku ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung a Wilfried Martens Centre for European Studies.

Celou událost zahájil úvodním slovem Marian Jurečka, který zdůraznil význam debaty o stavu životního prostředí a nutnost si v tomto ohledu vzájemně naslouchat. „Téma ochrany životního prostředí není jen zelené, ale pestrobarevné – nejde pouze o lesy, ale i o půdu a také o rozmanitost na úrovni samotných domácností. Proto je třeba aby každý z nás věnoval tomuto všeobjímajícímu tématu svou pozornost,“ uvedl Marian Jurečka.

První blok byl věnován představení Green Dealu a reflexi jeho významu v evropském i českém kontextu. Výzkumný pracovník Wilfried Martens Centre for European Studies Dimitar Lilkov představil strukturu tohoto plánu a podobu jeho předpokládaného financování a upozornil také na nutnost brát v potaz rozdílné trendy v rámci jednotlivých částí EU. Kateřina Davidová z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM navázala představením hlavních investičních příležitostí pro Českou republiku a uvedla zejména perspektivu modernizace průmyslu a zachování konkurenceschopnosti v rámci EU, stejně jako možnost udržitelného zemědělství a s ním spojený rozvoj českých regionů. Poslankyně Evropského parlamentu Michaela Šojdrová dále rozvinula perspektivu zemědělství odkazem na společnou evropskou strategii Farm to Fork, akcentující přístup „od zemědělce ke spotřebiteli“, jako příležitosti pro Českou republiku. První tematický blok uzavřel senátor PČR Václav Hampl, který mimo jiné zdůraznil nutnost sledování aktuálních vědeckých poznatků v oblasti změny klimatu a vyzval k proaktivnímu přístupu České republiky k této intelektuální a ekonomické výzvě.

Druhý a třetí panel už byly zaměřeny na konkrétní iniciativy a projekty v českém kontextu. Ochranu lesů nejen v rámci boje s kůrovcem na úrovni krajů i obcí akcentoval prorektor Mendelovy univerzity v Brně Martin Klimánek, který také poukázal na potřebu praktických řešení – oproti pouhému setrvání u programových dokumentů. Konkrétními příklady iniciativ na úrovni města jej doplnil náměstek primátorky města Brna Petr Hladík, který hovořil o možnostech správného využití zelených vnitrobloků ve městech a potenciálu vhodné revitalizace tzv. brownfieldů. Význam cílené péče o les zdůraznil radní Královéhradeckého kraje Karel Klíma a konstatoval současné omezené možnosti z hlediska pravomocí krajů při ochraně lesů. Konkrétní podoby odborné péče o les a význam diverzifikovaných lesních kultur v této diskuzi doplnil Zdeněk Macháček, ředitel Školního lesního podniku v Kostelci nad Černými lesy.

Závěrečný blok byl věnován potenciálu využití obnovitelných zdrojů energie v českém prostředí. Analytik ze Svazu moderní energetiky Martin Ander uvedl příklady možných investic do energeticky úsporných a zdravých budov a podtrhl, že by český stát měl jít v tomto ohledu příkladem. Místopředseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny PČR Marian Jurečka ve svém příspěvku zdůraznil význam energetických inovací jako příležitosti pro celou českou ekonomiku. Aktuální stav plnění energetických závazků České republiky v oblasti obnovitelných zdrojů reflektoval náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla. Na závěr představili inovátoři ekologických řešení David Hora a Pavel Kuchař na základě vlastních zkušeností možnost využití solárních střešních krytin jako zdroje energie a jeho další navázání na elektromobilitu.

Kromě prezentovaných témat zahrnuly otázky z publika široku škálou příbuzných oblastí, jako např. výzvy spojené s užitím jaderné energie v České republice, potenciál šetrného čištění odpadních vod, problematiku regulace vodních toků i další detaily v rámci financování Green Dealu. Na závěr konference Marian Jurečka poděkoval všem účastníkům a poukázal na potřebu přistupovat k praktickým krokům při ochraně životního prostředí bez předsudků.

Program konference můžete najít zde.

Tiskovkou zprávu z konference si můžete přečíst zde.

Záznam z konference můžete zhlédnout na našem Facebooku Youtubu.

U příležitosti konference jsme také vydali brožuru, kterou si můžete přečíst zde.